PRINCIPII POLITICII

C.A.R. PETRILA, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Asociației Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților Regiunea Vest, precum şi în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale în domeniu.

Activitatea C.A.R. Petrila se bazează pe respectarea următoarelor principii ale politicii privind guvernanța:

1. Asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de management; Politica privind guvernanța are la bază prevederile Statutului C.A.R. Petrila și principiul organizării unitații administrată în sistem dualist. În consecință, structura de conducere este formată din Consiliul director – funcția de conducere executivă, care asigură conducerea operativă a CAR și din Comisia de cenzori – funcția de supraveghere, care supraveghează activitatea Consiliului director. Competențele și atribuțiile acestora sunt reglementate prin Statut, prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consilului director, prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de cenzori și prin Regulamentul de funcționare a CAR .

2. Asigurarea unui tratament echitabil tuturor membrilor, prin:

 • acordarea unor servicii de calitate tuturor membrilor fără deosebire de naționalitate, poziție socială, etnie, sex, vârstă etc.
 • asigurarea confidențialității tuturor operațiunilor efectuate prin intermediul CAR cu privire la datele personale și situațiile financiare ale membrilor CAR

3. Transparență în serviciile oferite membrilor C.A.R.:

 • respectarea unor standarde înalte de responsabilitate și onestitate în prestarea serviciilor sale către membri;
 • comunicarea cu sinceritate a costului total al împrumuturilor prin afișare, prin documente precontractuale, prin prevederi clare contractuale;
 • orice membru va avea oportunitatea de a pune întrebări și de a primi răspunsuri înainte de a semna un contract

4. Protejarea drepturilor membrilor:

 • dreptul la informații relevante asupra activității CAR, în timp util și cu o frecvență periodică
 • dreptul de a participa la repartizarea rezultatului în conformitate cu fondul social deținut și cu criteriile stabilite de Conferința membrilor CAR
 • dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale CAR
 • dreptul de a face propuneri pentru îmbunătățirea activității CAR
 • dreptul de a adresa întrebări cu ocazia Conferințelor membrilor inclusiv cu privire la raportul Comisiei de cenzori
 • dreptul de a participa și de a fi suficient informat cu privire la schimbările din cadrul CAR
 • să primească, la cererea scrisă, un extras cu situația sa financiară
 • să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, cu respectarea prevederilor legale, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori și de la giranți, conform legii

Instituţia încurajează membrii şi angajaţii, ca în cazul în care constată o neregulă sau se manifestă o temere/îngrijorare/nemulţumire cu privire la activitățile instituţiei, să informeze persoanele abilitate din cadrul CAR cu privire la neregula respectivă sau să-și exprime această temere/ îngrijorare/ nemulţumire.