MATERIAL INFORMATIV CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate membru,

În desfășurarea activității sale, C.A.R. PETRILA , înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Petroșani sub nr. 8/PJ/1997, având C.I.F 11056732, înregistrată în Registrul de Evidență al Băncii Naționale a României sub nr.RE-PJR-22-023856/03.12.2007 (denumită în continuare „Operatorul“), este obligată să prelucreze datele personale ale membrilor săi.

În același timp, este necesar ca, în cadrul aceleiași prelucrări, să folosească serviciile unor terțe persoane sau să predea datele personale ale membrilor săi unor terțe persoane, destinatari sau împuterniciți. Operatorul este înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 6896.

Operatorul este obligat ca, în desfășurarea activităților sale, să procedeze cu prudență, să respecte legislația României, să-și protejeze membri. În acest scop, colaborează strâns cu: Casele de Ajutor Reciproc afiliate Asociației C.A.R – Regiunea Vest, entități care împreună cu C.A.R. PETRILA sunt denumite în cuprinsul prezentului document “Grupul”.

Prezentul document reprezintă o sursă importantă de informații oferite membrului înainte de obținerea Consimțământului și o garanție a respectării prevederilor Legii nr. 677 /21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele Personale sunt necesare pentru negocierea și încheierea contractului, pentru identificarea clară a persoanei dumneavoastră (pentru eliminarea/limitarea activităților frauduloase sau pentru eliminarea/limitarea introducerii în circuitul legal a veniturilor rezultate din activitatea infracțională) și pentru a se verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate pentru acordarea produsului sau serviciului oferit ori oferirea oricărui alt produs sau serviciu avantajos.

Datele Personale sunt prelucrate pentru obiectivele menționate mai jos și, evident, pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din relația contractuală încheiată, atât de către Operator, cât și de către dumneavoastră. Datele Personale, pentru a căror prelucrare este necesar Consimțământul dumneavoastră, le comunicați de bună voie Operatorului, avându-se în vedere aspectele mai sus menționate și fără a fi obligat la predarea acestora către Operator.

Operatorul prelucrează toate Datele Personale prezentate de dumneavoastră astfel cum le comunicați prin intermediul formularelor de cerere privind acordarea produsului sau serviciului solicitat sau în propunerea pentru încheierea contractului (în formă scrisă, în formă electronică, completate la întrebările formulate telefonic de angajații Operatorului și prin alte procedee acceptate de dumneavoastră).

Operatorul prelucrează Datele Personale, astfel cum le-ați comunicat Operatorului înainte de data încheierii contractului.

Este vorba în special de următoarele Date Personale:

  • Date de identificare (prenume, nume, adresă de domiciliu și de reședință, data și locul nașterii, precum și alte informații pe care le menționați în cerere și în alte documente completate în urma discuțiilor sau pe durata relației contractuale cu Operatorul);
  • Codul numeric personal; Operatorul folosește codul numeric personal ca modalitate de identificare fară echivoc a clientului, în așa fel încât să nu se produca o substituire a clienților, pentru a se limita erorile în efectuarea operațiunilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicării cu clientul în verificarea curentă și, de asemenea, în cadrul comunicării cu terțe persoane.
  • Alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice și nr. de telefon mobil);
  • Informații privind garantarea obligațiilor dvs. contractuale față de Operator (inclusiv identitatea și datele personale ale girantului;
  • Date privind angajamentele financiare și sursele dvs. de venit;
  • Date necesare pentru stabilirea credibilității dumneavoastră, a posibilității de achitare a creditelor, a capacității de plată, a comportamentului de plată, a proprietăților pe care le aveți, precum și situația litigiilor;
  • Informații privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor față de Operator;

Prelucrarea Datelor Personale:

Asupra Datelor Personale se efectuează de către Operator sau o terță persoană, prin mijloace automate sau neautomate, diverse operațiuni sau seturi de operațiuni cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale ale fiecărui client sunt prelucrate în mod individual, conform Consimțământului acordat de acesta. Modalitățile și obiectivele prelucrării sunt descrise în continuare în detaliu în cadrul prezentului document.

Entitățile din Grup se informează reciproc și iți comunică Datele Personale pentru a îndeplini obiectivele comune specificate în prezentul material, pentru a proteja drepturile și prin aceasta și interesele legitime ale Operatorului, ale destinatarilor/imputerniciților menționați și, eventual, ale altor persoane implicate.

Obiectivele prelucrării:

Scopul Principal al prelucrării Datelor Personale este acela al desfășurării activităților financiare (inclusiv pentru activități de marketing), respectiv încheierea unor contracte de împrumut (finanțare), avându-se în vedere protejarea drepturilor și intereselor membrilor CAR, precum și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale Operatorului.

În masura în care, în mod justificat ajungeți la părerea că Operatorul sau terțe persoane efectuează prelucrarea Datelor Personale într-un mod care este în contradicție cu protejarea vieții dumneavoastră private sau în contradicție cu legea și, în special, dacă Datele Personale sunt inexacte în raport de obiectivul prelucrării, puteți :

  • solicita Operatorului sau terței persoane explicații,
  • solicita ca Operatorul sau terța persoana să corecteze situația apărută.

Celelalte drepturi garantate în baza aceleiași Legi sunt dreptul dumneavoastră de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de vă adresa justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.