SCURT ISTORIC

Situat în zona centrală a orașului Petrila, la origine denumit Peterella, oraş cu o populaţie de cca 25.000 de locuitori având ca ocupaţie principală extragerea cărbunelui, Asociația Casa de Ajutor Reciproc Petrila a luat naştere în anul 1953, din nevoia întrajutorării celor ce lucrau în cadrul exploatării miniere Petrila, cea mai veche mină de cărbune din Valea Jiului crescându-și de la an la an numărul de membri.

Sigur, la început numărul de membri a fost destul de mic, sub 100, astfel încât cotizaţia se plătea la casieria exploatării miniere iar contabilitatea activităţii casei de ajutor reciproc era condusă tot de o angajată a minei. În anul următor, primul preşedinte ales, d-nul Brânduşa Aurel, a intensificat activitatea de atragere a noi membri şi activitatea de casierie s-a derulat separat de unitatea minieră.

Sediul C.A.R.-ului s-a stabilit în clădirea administrativă a exploatării miniere Petrila situată pe malul Jiului de Est, loc în care si-a desfăşurat activitatea până în anul 2002, când C.A.R.-ul s-a mutat în actualul sediu situat în centrul orașului Petrila.

Începând din anul 1956, în funcţia de preşedinte a fost ales d-nul Popa Silviu, care şi-a continuat mandatul până în anul 1979, odată cu ieşirea la pensie.

În acest interval a continuat activitatea de dezvoltare a casei de ajutor reciproc a salariaţilor prin consolidarea financiară şi sporirea efectivului, astfel încât în anul 1974 aceasta număra 700 de membri, tot atunci activitatea de contabilitate a fost preluată de un angajat propriu al C.A.R. în persoana d-nei Kozman Silvia Greta.

Începând cu anul 1979 şi până în prezent la conducerea casei s-au succedat în funcţia de preşedinte: Ani Adam(1979), Jitea Vasile (1980-1982 şi 1983-2002), Androne Marcu(1982), iar din anul 2002 în funcţia de preşedinte a fost ales d-nul Bobar Gheorghe, fiecare aducându-şi contribuţia în fruntea organelor obşteşti de conducere alese, la dezvoltarea şi consolidarea activităţii casei.

Treptat lumea a început să devină conştientă de importanţa calităţii de membru al C.A.R., de contribuția ei la ridicare nivelului de trai şi de avantajele ce decurg din aceasta, efectivul casei începând să crească, astfel încât în anul 1986 s-a ajuns la un număr de peste 2200 de membri.

O influenţă aparte în acest sens a avut-o şi creşterea accelerată a numărului de angajaţi ai E.M. Petrila, deoarece intensificarea activităţii de extragere a cărbunelui în acea perioadă de timp a dus la atragerea din toate colţurile ţării a forţei de muncă suplimentare, exploatarea minieră dublându-şi efectivul. Din studierea evidenţelor şi documentelor din acea perioadă se constată că numărul membrilor C.A.R. era direct proporţional cu numărul de angajaţi ai unităţii miniere.

Calitatea serviciilor oferite membrilor, eliminarea oricărei forme de subiectivism în acordarea împrumuturilor, sprijinul financiar acordat întotdeauna la necaz, au făcut să sporească necontenit aprecierea de care se bucură casa de ajutor reciproc din partea membrilor, ataşamentul lor faţă de ea. Datorită acestor realităţi s-a constatat că mulţi dintre membrii de atunci şi-au menţinut calitatea de membru şi după ce au ieşit la pensie, fiind şi acum exemple de corectitudine în derularea împrumuturilor.

În anul 1997, înțelegând necesitățile sociale ale comunității, casa de ajutor reciproc şi-a diversificat activitatea, prin promovarea unei noi forme de împrumut, împrumutul ocazional, aşa zisă formă „B”, fapt ce a condus la facilitarea obţinerii de împrumuturi şi de către membri noi, care nu dispuneau încă de un fond social satisfăcător.

Anul 1997 a adus cu sine și restructurarea mineritului din Valea Jiului, E.M. Petrila reducându-şi prin restructurări succesive efectivele la mai puţin de jumătate din efectivul iniţial, lucru ce a afectat şi numărul de membrii ai casei de ajutor reciproc .

Acest fapt a determinat conducerea casei să-şi regândească strategia de viitor, orientându-se spre atragerea în rândul membrilor şi a altor categorii de locuitori ai oraşului Petrila şi nu numai. În vara anului 2002 casa de ajutor reciproc şi-a mutat activitatea în actualul sediu din centrul oraşului Petrila, incomparabil ca imagine şi condiţii de activitate cu cel precedent.

Acest nou sediu amenajat după principiile moderne ale asigurării fluxurilor activităţii financiare nebancare, a permis realizarea unei încadrări optime cu personal de specialitate, operatori de relaţii cu publicul, casieri, inspectori de credite, etc., o bună organizare a zonelor de relaţii cu publicul, delimitarea lor de cele destinate efectuării inspecţiei documentare, de management interior şi de conducere, cu sisteme de calcul moderne şi programe informatice performante care permit derularea cu operativitate a tuturor operaţiunilor contribuind la economisirea timpului membrilor şi la o temeinică informare a lor

Acest fapt a atras după sine mărirea numărului de membrii aparţinând altor categorii socio profesionale, fapt îmbucurător în condiţiile în care efectivele minei Petrila au fost de la an la an mai reduse. A determinat de asemenea o permanentă consolidare a casei, CAR Petrila fiind considerată o instituție de top a Uniunii Teritoriale CAR Regiunea Vest, ea însăşi cea mai performantă şi dezvoltată din ţară .

Conducerea casei de ajutor reciproc conştientizând că instituția, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea într-o economie de piaţă în care primează principiile cererii şi a ofertei, trebuie să aibă între obiectivele sale prioritare şi accentuarea rolului său social, apropierea permanentă de membrii şi de problemele lor cotidiene, a decis extinderea activității și în alte zone, inițial zone de unde proveneau membrii noștri ieșiți la pensie pentru limită de vârstă din sistemul minier.

Astfel în septembrie 2013 C.A.R. Petrila a deschis un prim punct de lucru în mun.Vulcan, agenție ce a ajuns la sfârșitul anului 2014 să deservească 1539 de membri. Alte două agenții au fost deschise în cea de-a doua jumătate a anului 2014: agenția Motru și agenția Tg.Jiu, acestea ajungând astăzi să aibă înscriși aproximativ 5700 de membri într-un timp relativ scurt. S-a continuat extinderea activității cu deschiderea altor agenții: agenția Drobeta Turnu Severin în anul 2015, agenția Petroșani în anul 2016, agenția Craiova în anul 2018, agenția Rovinari în anul 2019. Efectele imediate ale deschiderii de noi puncte de lucru, reducerea treptată a dobânzii nominale se reflectă în creșterea numărului de membri și a atractivității împrumuturilor acordate.

Astfel ultimii ani au reprezentat pentru C.A.R. Petrila ani cu rezultate deosebite la majoritatea indicatorilor de analiză a performanței activității. Rezultatele obținute reflectă un trend ascendent atât pe plan financiar cât și ca imagine, prestanță și profesionalism ceea ce a adus instituției noaste o poziție importantă pe piața financiară, de-a lungul timpului observăndu-se o evoluție ascendentă atât a serviciilor oferite de C.A.R. cât și a calității acestora, fapt ce confirmă încrederea în soliditatea casei.

Efectivul de membri a crescut de la an la an, numărând în prezent aproximativ 16100 de membri, o creștere semnificativă obținută prin păstrarea unei conexiuni permanente între problemele membrilor și interesul C.A.R. Petrila acestora satisfăcându-li-se nevoile, cerințele și așteptările, bucurându-se de respect în cadrul instituției noastre și acordându-li-se servicii de calitate.

La 13.02.2020, la Bruxelles, în cadrul Grupului de coordonare pentru aspecte legate de Cod, pe baza recomandării evaluatorului independent al Codului, Microfinanza Raiting, Casei de Ajutor Reciproc Petrila i s-a decernat diploma de conformitate cu Codul European de Bună Conduită Pentru Acordarea de Microcredite, fiind una dintre puținele instituții certificate la nivel național, iar la data de 19 iunie 2023, în urma unei noi evaluări a întregii activități, i-a fost acordată diploma pentru recertificare.