CODUL ETIC PROFESIONAL

Codul de conduită al salariaţilor C.A.R. Petrila (denumit în continuare "Cod de conduită") oferă orientări în materie de etică profesională pentru toate persoanele angajate în C.A.R. Petrila (denumiţi în continuare "salariaţi") în procesul realizării atribuţiilor de serviciu şi serveşte drept referinţă pentru public în ceea ce priveşte standardele de conduită din cadrul Casei de Ajutor Reciprc Petrila (denumită în continuare "C.A.R.").

Normele de etică şi conduită profesională prevăzute în Codul de conduită adoptat de Consilul director al CAR Petrila sunt obligatorii pentru toţi salariaţii C.A.R. indiferent de durata activităţii lor în cadrul C.A.R

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii îşi vor alinia conduita la valorile C.A.R care sunt: angajament civic, eficienţă, excelenţă, transparenţă, responsabilitate, integritate şi credibilitate. În plus, salariaţii trebuie să acţioneze cu loialitate faţă de C.A.R, onestitate, independenţă, imparţialitate, discreţie, să respecte standardele de etică profesională şi să evite orice situaţie care ar putea să genereze un conflict de interese.

Salariaţii trebuie să evite orice formă de discriminare directă - tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă - sau indirectă – orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană. Fac excepţie cazurile în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.

Discriminarea presupune orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, a unei persoane sau unui grup, în funcţie de sex, vârstă, dizabilităţi, rasă, origine etnică sau socială, limbă, convingeri, apartenenţă politică, apartenenţă la o categorie defavorizată, avere, convingeri religioase precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, sau drepturilor recunoscute de lege.

Salariaţii trebuie să se comporte cu subalternii, colegii, superiorii şi în relaţiile cu publicul cu politeţe şi respect. La locul de muncă trebuie să evite comportamentul care ar putea creea o atmosferă de ostilitate sau intimidare.

Salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.

Salariaţii C.A.R. respectă un sistem de valori şi principii ale C.A.R. în activităţile pe care le desfăşoară în comportamentul zilnic.

În activitatea C.A.R., integritatea presupune:

 • rezultate, comportament onest, etic şi corectitudine faţă de colegi/subalterni/ superiori;
 • acte şi fapte consecvente conform valorilor, care contribuie la sporirea imaginii C.A.R.
 • independenţă şi obiectivitate în formularea şi implementarea politicilor C.A.R.;
 • respectarea sarcinilor stabilite/angajamentelor/obiectivelor asumate;
 • acte şi fapte fără a prevala propriul interes asupra intereselor C.A.R.;
 • lipsă de abuz de putere şi autoritate;
 • acte şi fapte prompte în cazul observării unor comportamente non-etice sau a lipsei de profesionalism.

Constituie încălcări ale eticii în activitatea C.A.R. şi contravin principiului de integritate următoarele acte şi fapte:

 • nedeclararea conflictului de interese;
 • acte şi fapte contrare intereselor C.A.R.;
 • divulgarea secretelor profesionale în cadrul şi în afara C.A.R.;
 • încălcarea responsabilităţii faţă de colegi/subalterni/superiori;
 • solicitarea unor onorarii/prime suplimentare nerezonabile
 • abuz de putere şi autoritate etc.
 • comportament ostil, intimidant